Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HydTECH s.r.o.


Preambula

Vychádzajúc zo základných zásad obchodného práva a poctivých obchodných zvyklostí, v kontexte so základnými zásadami práva Európskej únie a medzinárodného práva, v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných spoločnosťou HydTECH s.r.o. a zamedzenia nekalých obchodných praktík, spoločnosť HydTECH s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:


Článok 1
Účel všeobecných obchodných podmienok

Účelom všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti HydTECH s.r.o. tak, aby proces prechodu práva k produktom bol transparentný a aby sa zamedzilo vzniku akýmkoľvek sporom medzi spoločnosťou HydTECH s.r.o. a jej zákazníkmi. Dodávateľom (predávajúcim) a prevádzkovateľom internetového obchodu www.hydtech.sk je spoločnosť HydTECH s.r.o., so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 51998866, DIČ: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T.
Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.hydtech.sk medzi dodávateľom a odberateľom.


Článok 2
Predmet VOP

Predmetom VOP je vymedzenie práv a povinností spoločnosti a zákazníka vznikajúce pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti, náležitostí dokumentov, ktoré súvisia s predajom produktov, nakladanie s odpadom a vymedzenie alternatívneho riešenia sporov. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


Článok 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely VOP sa rozumie

 1. dodávateľom (predávajúcim) spoločnosť HydTECH s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 787/6, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 51998866, IČDPH: SK 2120863173, č.ú.: IBAN:SK8802000000004027584251, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T.,
 2. odberateľom fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba (podnikateľ, živnostník), ktorá vstupuje do obchodno-právneho vzťahu s dodávateľom,
 3. produktom výrobok, tovar alebo služba, ktorú je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu1,
 4. právnym úkonom prejav vôle odberateľa smerujúceho najmä k vzniku, zmene a zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú,
 5. komunikáciou ústny, písomný alebo elektronický prenos informácii medzi dodávateľom a odberateľom,
 6. dokladmi certifikáty, technické špecifikácie, technické dokumentácie, vyhlásenia o zhode a iné doklady na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom,
 7. certifikátom Certifikát vydaný príslušnými orgánmi,
 8. vyhláseniami o zhode vyhlásenia dodávateľa o bezpečnosti svojich produktov,
 9. odpadom hnuteľná vec, ktorá vniká v procese výroby, ktorá je predmetom činnosti dodávateľa a dodávateľ sa jej zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa osobitného predpisu2
 10. uzatvorenie kúpnej zmluvy –objednávka odberateľa predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až v momente doručenia záväzného súhlasu odberateľa s návrhom kúpnej zmluvy dodávateľovi, t.j. záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby odberateľom. Od tohto momentu vznikajú medzi odberateľom a dodávateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy,
 11. VOP – predstavujú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi odberateľom a dodávateľom v tomto dokumente. Odberateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s ustanoveniami týchto VOP platnými v čase potvrdenia objenádkvy a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy s dodávateľom. Odberateľ potvrdením a odoslaním svojej objednávky potvrdzuje že sa pred uskutočnením svojej objednávky oboznámil s ustanoveniami týchto VOP a bez výhrad s nimi súhlasí.


Článok 4
Spracovanie osobných údajov

 1. Odberateľ, ak je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu1, na účely obchodnej evidencie v rozsahu meno, priezvisko adresa, kontaktný údaj identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak boli pridelené, číslo účtu a názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje úhrada za produkt dodávateľa.
 2. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje podľa odseku 1 po dobu piatich rokov. Ak po tejto dobe súhlas nie je obnovený, dodávateľ je povinný spracované osobné údaje zničiť.
 3. Dodávateľ nesmie získané osobné údaje podľa odseku 1 poskytnúť iným osobám.
 4. Ak osoba podľa odseku 1 odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, dodávateľ je povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu zničiť. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa musí urobiť písomne.
 5. Podrobné zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle dodávateľa na tomto linku.


Článok 5
Obchodné tajomstvo

 1. Obchodné tajomstvo dodávateľa tvoria skutočnosti podľa osobitného predpisu4, ako aj dokumenty v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré sú ako obchodné tajomstvo označené alebo sú označené za dôverné.
 2. Nikto nesmie sprístupniť obchodné tajomstvo dodávateľa tretím osobám.
 3. Porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve sa sankcionuje zmluvnou pokutou 5000 €. Ustanovenia osobitného predpisu4 týmto nie sú dotknuté.


Článok 6
Nakladanie s odpadom

 1. Ak dodávateľ vykonáva rýchloservis, objednávateľ bez súhlasu dodávateľa nie je oprávnený ponechať materiál určený za odpad v priestore dodávateľa, ak nie je dohodnuté inak.
 2. Dodávateľ je oprávnený od objednávateľa prevziať materiál podľa odseku 1, avšak v tom prípade je objednávateľ povinný uhradiť sumu za zabezpečenie nakladania s odpadom podľa dohodnutých podmienok.
 3. Na účely tohto ustanovenia rýchloservisom sa rozumie činnosť pri ktorej výrobe, oprave alebo úprave produktu vzniká odpad.
 4. V ostatných prípadoch nakladanie s odpadom sa riadi podľa osobitného predpisu.


Článok 7
Environmentálne riziko

 1. Dodávateľ dbá o čistotu a poriadok životného prostredia, o zachovanie ekosystému, ako aj o jeho trvalo udržateľný rozvoj.
 2. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie alebo poškodenie životného prostredia odberateľom, ak toto znečistenie alebo poškodenie je následkom akejkoľvek činnosi odberateľa.


Článok 8
Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa.


Článok 9
Cena

 1. Ceny za produkty a služby dodávateľa sú určené podľa cenníkov alebo na základe osobitnej dohody.
 2. Bankové poplatky alebo iné podobné poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa, znáša odberateľ.


Článok 10
Rokovanie o uzavretí zmluvy

Dohoda pri uzavieraní zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom o tom, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí sa považuje za podmienku platnosti dohodnutej časti zmluvy. V tomto prípade chýbajúcu časť zmluvy určí osoba písomne určená medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá je odborne a morálne spôsobilá takýto úkon urobiť.


Článok 11
Objednávka

 1. Objednávku odberateľ zašle v písomnej podobe, ktorú na písomnú žiadosť odberateľa dodávateľ potvrdí. Písomná forma objednávky je zachovaná aj vtedy, ak bola zaslaná prostredníctvom elektronickej siete.
 2. Objednávka musí obsahovať:
  - identifikáciu odberateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a SK DPH, ak boli pridelené, kontakt na zástupcu odberateľa,
  - dátum vyhotovenia objednávky,
  - názov, množstvo a druh produktu,
  - podmienky balenia produktu, ak ide o tovar
  - technickú špecifikáciu produktu, ak ide o tovar
  - prepravné podmienky.


Článok 12
Dodanie produktu - tovaru

 1. Dodanie produktu sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD alebo Slovenskej pošty. Cena za dodanie tovaru je 10,- Eur, pri objednávke nad 300 Eur je doprava zdarma. V prípade zaslanie tovaru na dobierku zaplatí odberateľ k cene za dopravu ešte 1,50 Eur.
 2. Dodanie tovaru možno dohodnúť aj v priestoroch spoločnosti, najmä pokiaľ ide o tovar a je splnené jeho prevzatím.
 3. Ak sa dodávateľ a odberateľ písomne dohodnú, možno produkt dodať aj v inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi.
 4. Dodanie produktu - tovaru je šesť týždňov odo dňa prevzatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 5. Ak ide o produkt – službu poskytnutú dodávateľom, termín dodania služby sa musí písomne určiť. Na poskytnutie produktu – služby sa odsek 3 použije primerane.


Článok 13
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k produktu – tovaru dodávateľa prechádza na odberateľa po úplnom uhradení kúpnej ceny.
 2. Nároky z omeškania dlžníka týmto nie sú dotknuté.


Článok 14
Akosť

 1. Akosť produktu je určená v zmluve, výkresovej dokumentácii, technicko-obchodných podmienkach alebo plánoch kvality.
 2. Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej akosti, množstve a cene. Taktiež dodávateľ je povinný kontrolovať akosť produktov prípadne proces výroby.
 3. Všetky zmeny týkajúce sa akosti produktov musia byť odberateľom písomne odsúhlasené.
 4. Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej akosti podľa odseku 1 má produkt vady. Na vady podľa tohto odseku sa použije osobitný predpis5 primerane.


Článok 15
Nebezpečenstvo škody

Nebezpečenstvo škody na produkte – tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia produktu.


Článok 16
Záruka za akosť

 1. Dodávateľ poskytuje záruku za akosť produktu – tovaru po dobu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa.
 2. Ak zo zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom nevyplýva prevzatie zäväzku zo záruky, dodávateľ na požiadanie odberateľa vydá záručný list.


Článok 17
Reklamácia produktu

 1. Vady tovaru, ktoré možno zistiť v rámci kontroly akosti ako i množstevné rozdiely je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi do 7 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produkte - tovare písomnou formou (ďalej len „reklamácia“).
 2. K reklamácii je dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.
 3. Za poškodenie produktu – tovaru vzniknuté počas prepravy odberateľom dodávateľ nezodpovedá.
 4. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí odberateľom. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebovaním tovaru.
 5. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa vyskutnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný list možno vystaviť na žiadosť odberateľa. Na uplatnenie reklamácie stačí doklad o kúpe tovaru.
 6. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo na jej včasné, bezplatné a riadne odstránenie. Dodávateľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu.
 7. Odberateľ môže namiesto odstránenie vady žiadač výmenu časti alebo celej veci, ak tým dodávateľovi nespôsobí neprimerané náklady s ohľadom na povahu tovaru alebo závažnosť vady.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má odberateľ právi na výmenu veci alebo môže odstúpiť od zmluvy.
 9. Právo uplatniť zodpovednosť za vzniknuté vady má odberateľ na adrese spoločnosti Hydtech s.r.o.: Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta alebo prostredníctvom elektronických kontaktov na webovej stránke www.hydtech.sk.


Článok 18
Platobné podmienky

 1. Úhrada za produkt dodávateľa sa uskutočňuje hotovostným alebo bezhotovostným spôsobom.
 2. Hotovostný spôsob úhrady za produkt dodávateľa odberateľ uskutoční do pokladne dodávateľa. Dodávateľ je povinný o prijatí úhrady vydať doklad podľa osobitných predpisov6.
 3. Bezhotovostným prevodom sa uskutoční úhrada za produkt pripísaním sumy na účet dodávateľa. Bezhotovostný prevod sa realizuje na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry a dodacieho listu. V intervetovom obchode www.hydtech.sk možno realizovať úhradu tovaru – služby nasledovnými spôsobmi:
  - formou dobierky, pri ktorej zalatí odberateľ za tovar až pri jeho prevzatí,
  - bankovým prevodom – pro prijatí objednávky zašle dodávateľ odberateľovi platobné údaje potrebné k ralizácii platby bankovým prevodom, ktoré obsahujú údaje o bankovej inštitúcii, v ktorej má dodávateľ svoj bankový účet, číslo bankového účtu dodávateľa, variabilný symbol. Tovar je odoslaný až po prijatí platby na bankový účet dodávateľa,
  - platobná karta – objednaný tovar možno zaplatiť aj platobnou kartou. Po potvrdení objednávky je odberateľom presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu.
 4. Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa osobitného predpisu7 a
  - číslo objednávky odberateľa,
  - číslo dodacieho listu,
  - cenu dopravy, prípadne poštovného,
  - dátum splatnosti,
  - pečiatku a podpis zodpovednej osoby.
 5. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.
 6. Odberateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry v takom časovom predstihu, aby úhrada za produkt bola na účte dodávateľa najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, za deň úhrady faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.


Článok 19
Sprievodný doklad

 1. Povinným sprievodným dokladom k produktu je dodací list. Dodací list musí obsahovať:
  - úplné označenie objednávky odberateľa,
  - dátum odoslania alebo prevzatia produktu,
  - údaj o počte produktu; prípadne údaj o počte produktu v zásielke, jeho označenie a druh,
  - spôsob dopravy, prípadne aj evidenčné číslo dopravného prostriedku.
 2. Povinný sprievodný doklad môže byť doplnený o ďalšie doklady najmä technickú špecifikáciu, náčrty, nákresy, výkresy, výpisy, fotokópie.


Článok 20
Skladovanie produktu – tovaru

 1. Dodávateľ je oprávnený odberateľovi účtovať skladné po uplynutí 15 dní odo dňa oznámenia o možnosti prevzatia objednaného produktu.
 2. Skladné podľa odseku 1 je v sume 5,00 ,- € do 200 kg a 10,00 ,- € nad 200 kg za produkt a každý započatý deň.


Článok 21
Doprava

Doprava objednaného tovaru je zabezpečená prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD alebo Slovenskej pošty.
Dodávateľ na požiadanie a  náklady odberateľa zabezpečí aj inú vhodnú formu dopravy produktu – tovaru, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.


Článok 22
Ceny

Všetky ceny za tovar uvedené na webovej stránke dodávateľa www.hydtech.sk sú konečné, vrátane danej z pridanej hodnoty (DPH). Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena za tovar je súčasťou potvrdenia objednávky. Ceny tovarov neozahŕňajú náklady na doručenie.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny ceny ponúkaného tovaru v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebola na webovej stránke uvedená správne. V takomto prípade je dodávateľ povinný informovať o zmene ceny odberateľa a získaž jeho súhlas s novou cenou. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou, nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude dodávateľom stornovaná.


Článok 23
Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvného záväzku, ak dodávateľ nesplní svoj záväzok do 6 týždňov odo dňa prevzatia objednávky dodávateľom.
V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovaých priestorov dodávateľa, má odberateľ – fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 90 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Ak dodávateľ včas a riadne poskytol odberateľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) uvedeného zákona, odberateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa.
Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu dodávateľa: Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta alebo ho odovzdať dodávateľovi / osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. Odberateľ znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí v prípade, ak sa dodávateľ a odberateľom dohodnú na tom, že dodávateľ si prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Ak je tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, odberateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu dodávateľovi. Dodávateľ je povinný preukázať, že odberateľ spôsobil škodu na vrátenom tovare, za ktorý žiada od neho náhradu.
Odberateľ je povinný uviesť v odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, číslo svojho bankového účtu, na ktoré si želá vrátiť uhradené platby. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na tomto linku.
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré prijal od odberateľa na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi uvedené platby, kým mu nie je doručený tovar, alebo kým mu odberateľ nepreukáže doklad potvrdzujúci odoslanie tovaru.
Dodávate a odberateľ sa môžu dohodnúť na inej forme prevzatia tovaru. Dodávateľ si môže tovar prevziať osobne od odberateľa alebo ho môže odberateľ po dohode s dodávateľom vrátiť prostredníctvom dodávateľom určenej osoby.


Článok 24
Jazyk a výber práva

Výklad týchto všeobecne obchodných podmienok sa posudzuje podľa slovenského jazyka a slovenského právneho poriadku.


Článok 25
Arbitrážna klauzula

Sporné otázky, ktoré vyplynú z dodávateľsko odberateľských vzťahov budú odberatelia a dodávateľom riešiť prednostne osobným či písomným kontaktom a súdny spor budú považovať za krajné riešenie. V prípadoch prekladu zmlúv a týchto Všeobecných obchodných podmienok do iného jazyka je rozhodujúci výklad slovenskej verzie.


Článok 26
Záverečné ustanovenie

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1.1.2019


1) Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3) § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
4) § 17 až 20, § 271 Obchodného zákonníka
5) § 422 až 428 Obchodného zákonníka
6) Napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Vyhláška Ministerstva financii Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elekronickou registračnou pokladnicou
7) § 71 až 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)