OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov 

obchodnou spoločnosťou 
HydTECH s.r.o. 

so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 51998866, DIČ: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T (ďalej v texte len ako „spoločnosť“).

Vážení klienti,

dovoľte nám, aby sme Vás týmto informovali a ubezpečili, že naša spoločnosť chráni a riadne sa stará o bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ich spracúvanie v každom jednotlivom prípade podlieha tomu najprísnejšiemu zákonnému režimu a prebieha vždy len striktne v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Tento dokument obsahuje detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely a iné dôležité informácie súvisiace s Vašimi právami v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo našej spoločnosti. Uvedené však neplatí v prípade, keď si Vy sami prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi a udelíte nám na túto transakciu Váš výslovný súhlas a ani v prípade, keď nám to ukladajú právne predpisy alebo v prípade, že môžeme konať uvedeným spôsobom na základe nášho oprávneného záujmu.

Vážení klienti, prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo iných nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných adries. Radi Vám všetko vysvetlíme a objasníme.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť, ktorej sú poskytované osobné údaje a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

HydTECH s.r.o., so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 51998866, DIČ: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“).

Základné pojmy


V aktuálnom bode Vám bližšie predstavíme niektoré základné definície pojmov súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v terminológii používanej v tomto dokumente.


Aké kategórie osobných údajov spracúvame?


V našej spoločnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme a archivujeme len osobné údaje o svojich klientoch a potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili svoj výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb.

Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:


Na aký účel spracúvania osobné údaje?


Vaše osobné údaje vždy spracúvame na základe niektorého z nasledovných dvoch právnych základov:

1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých Vy vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných služieb a naša spoločnosť v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto prípadoch realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a riadne plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich práv a povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je v každom jednotlivom prípade dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti (oprávnené účely). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je informovať Vás o nových službách, ktoré poskytujeme. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.

Spracúvanie osobných údajov na štatistické účely:

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb spracúvame Vaše osobné údaje aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce, a to na štatistické účely. Tieto osobné údaje však štandardne spracúvame v tzv. anonymizovanej podobe.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely:

Vaše osobné údaje nespracúvame na marketingové účely. (ANO) Ak by sme v budúcnosti pristúpili k spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely, v každom jednotlivom prípade budeme od Vás žiadať udelenie Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Takýto súhlas so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľný. V zmysle zákona musí byť takýto súhlas poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na vybrané účel alebo účely.

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj len čiastočne na adrese spoločnosti:

HydTECH s.r.o., so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 51998866, DIČ: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T, alebo na e-mailovej adrese: info@hydtech.sk

Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a iné účely by malo obsahovať nasledovné informácie:


Odvolanie súhlasu je potrebné urobiť písomne na vyššie uvedených adresách.


Používanie cookies


Radi by sme Vás touto cestou informovali, že za účelom skvalitnenia našich služieb používame aj tzv. súbory Cookies. (ANO) Anglické pomenovanie Cookie v preklade znamená sušienka a je odvodené z tamojšieho pôvodného zvyku ponúknuť návšteve chutnú a obľúbenú sušienku na spríjemnenie atmosféry. Aj v našej spoločnosti sa snažíme maximálne uspokojiť individuálne potreby našich klientov a z tohto dôvodu sme pristúpili aj k používaniu súborov Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa zapisujú do Vášho počítača alebo iného mobilného zariadenia pri každej Vašej návšteve našej webovej stránky.

Ich hlavná úloha spočíva v tom, že našej webovej stránke umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve na našej stránke. Pri každej ďalšej návšteve Vám následne dokážeme ponúknuť obsah, ktorý Vás najviac oslovuje. Cookies zároveň zabezpečia, aby sa Vám zbytočne nezobrazovala už raz videná reklama (v prípade, keby sme mali na stránke umiestnenú nejakú reklamu). Váš čas šetríme aj tým, že údaje vo registračných, informačných a kontaktných formulároch sa vypĺňajú rýchlejšie, ak ste ich vypĺňali už počas Vašich predchádzajúcich návštev.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Tak, ako sme už vyššie uviedli, pri každom spracúvaní Vašich osobných údajov na to potrebujeme určitý právny základ a tak je tomu aj v tomto prípade. Ak pri zaznamenávaní údajov dokážeme pomocou týchto osobných údajov identifikovať osobu navštevujúcu náš web, jedná sa už o spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej a účinnej legislatívy. Pre takéto spracúvanie tak musíme mať právny základ, ktorým môže byť aj v tomto prípade Váš výslovne udelený súhlas ako dotknutej osoby alebo náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade sledovanie Vami vykonávaných aktivít na našej webovej stránke, ich následná analýza a vyhodnocovanie s cieľom ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb a podpory pri Vašich aktivitách na našej stránke.

Druhy cookies


Cookies prvých strán
Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

Cookies tretích strán
Tieto cookies sú vytvárané inými spoločnosťami, ktorých služby využíva prevádzkovateľ webových stránok. Niektoré naše stránky však môžu obsahovať aj obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a iné podobné, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané Vaším prehliadačom. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú aj poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Tieto služby sú integrované aj do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.

Session cookies
Tieto cookies sú ukladané Vaším prehliadačom, avšak len počas Vašej návštevy na našej webovej stránke. Po uzavretí Vášho internetového prehliadača sú z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia okamžite vymazané.

Perzistentné cookies
Tieto cookies ostávajú uložené vo Vami používanom zariadení aj po zatvorení Vášho internetového prehliadača. Takéto cookies používame preto, lebo nám pomáhajú zapamätať si Vaše preferenčné nastavenia. Tieto Vám následne dokážeme ponúknuť aj pri vašej ďalšej návšteve a tým Vám ušetriť čas pri vyhľadávaní požadovaných informácií.

Nevyhnutné cookies
Tieto cookies nám slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazovanie našej webovej stránky. Nezhromažďujú však žiadne informácie o Vás a Vašich osobných údajoch, ktoré by bolo možné využiť na akékoľvek marketingové účely a ani si neukladajú do svojej pamäte miesta, na ktorých ste sa na internete pohybovali.

Prevádzkové cookie
Tieto cookies nám slúžia na analýzu správania návštevníkov na našej webovej stránke, čo využívame pri zlepšovaní jej funkčnosti a dizajnu.

Funkčné cookies
Tieto súbory nám slúžia na zapamätanie si Vašich nastavení s cieľom zabezpečenia maximálneho možného komfortu pri Vašej ďalšej návšteve.

Reklamné cookies
Pomocou reklamných súborov cookies Vám zobrazujeme cielenú reklamu na základe Vášho správania na našom webe. Tieto súbory cookies však neidentifikujú konkrétnu osobu, zaujímajú ich en zvolené preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje jednoduché vymazanie súborov cookies z Vami používaného počítača alebo iného technologického mobilného zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretích strán). Každý Vás zároveň vopred upozorňuje na to, ako je cookie uložený na Vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie však závisí od konkrétneho prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že v našej spoločnosti plne rešpektujeme, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Je však pritom potrebné myslieť na to, že vypnutie niektorých cookies môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.


Archivácia osobných údajov


V našej spoločnosti štandardne uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania vzájomne uzatvorenej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať dohodnuté služby a riadne si plniť vyplývajúce vzájomné zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje 5 rokov.

Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho Vy sami neodvoláte a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.

Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou a udelili ste nami súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Zdroje získavania osobných údajov


Vaše osobné údaje získavame najmä z nasledovných zdrojov:


Osoby s prístupom k osobným údajom


K Vašim osobným údajom majú prístup len prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, a to na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní vždy postupujú podľa pokynov udelených prevádzkovateľom a v súlade so zákonom. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti.

Profilovanie / automatizované spracúvanie osobných údajov


Radi by sme Vás touto cestou informovali o tom, že v našej spoločnosti nepoužívame tzv. profilovanie alebo automatické spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov


Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek ich zneužitím je prioritou našej spoločnosti a naším bežným štandardom. Nové pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú rozšírené práva pre dotknuté osoby. Radi by sme Vás týmto informovali, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte v zmysle platnej a účinnej legislatívy nasledovné práva:

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť na nasledovnej e-mailovej adrese: info@hydtech.sk alebo písomným zaslaním na sídlo spoločnosti:

HydTECH s.r.o., so sídlom na ul. Zoltána Kodálya 787/6, PSČ: 924 01 Galanta, IČO: 51998866, DIČ: SK 2120863173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43251/T.


Lehota na vybavenie a poplatky


Všetky Vaše oznámenia, dopyty, podnety a sťažnosti (ďalej v texte len ako „podnety“) preveríme bezplatne. V prípade, kedy by sa tieto podnety ukázali ako neodôvodnené, neprimerané alebo by sa pravidelne či nepravidelne opakovali, si spoločnosť týmto vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho a spracovateľského úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať vždy v čo najkratšom čase a odpovede Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca (1) odo dňa doručenia Vášho podnetu. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy informovať.

Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

Tento dokument bol vyhotovený ku dňu 30.1.2019 a bude pravidelne aktualizovaný v závislosti na zmene príslušných okolností.